Journalist and journalism...........??

Author Topic: Journalist and journalism...........??  (Read 3428 times)

Offline sadique

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 304
  • hope to win.....struggle to win........
    • View Profile
Journalist and journalism...........??
« on: June 01, 2013, 01:50:25 PM »
‡ÿv‡fi ‡jLv
mvsevw`KwKgvbylbq ???

‡Kb †i evev, GB `ywbqvqwKcoviwelq Kg wQ‡jv? †Kb GB giviwelqwb‡qco‡Z †Mwj? AvjøvqRvwbwKAv‡Q †ZviKcv‡j?  gv‡Sgv‡SBgv‡qiAv`y‡iAviMMbwe`vixk‡ãNyg fv‡½ Avex‡ii| †m MY‡hvMv‡hvM I mvsevw`KZvwefv‡Mi 3q e‡l©iQvÎ|Zvievev-gv †`‡kieZ©gvbivR‰bwZKAe¯’v †`‡L mšÍv‡bifwel¨Zwb‡qLyeBwPwšÍZ|
mwVKivR‰bwZKPP©vQvov †Kvb †`kBmwVKfv‡ecwiPvwjZnqbv, hvwbwðZKi‡Zmsev`c‡Îif~wgKvAb¯^xKvh©| mvsevw`KivBg~jZ GB ¸iæ`vwqZ¡ cvjbK‡ib| msev`c‡ÎcªwZw`bBAvgivcvZvfwZ© Lei cvq, hvGKRbmvsevw`‡Ki gv_viNvgcv‡q ‡djvidmj|Zvi †jLbx‡Z D‡V Av‡mmgvRev¯ÍeZviAvmjwPÎ, wbcxwoZgvbyln‡q D‡VZvi‡jLbxikw³|
hvB †nvKGeviAvmjK_vBAvwm| eySjvgAvcbv‡`ig‡a¨ A‡bKkÎyZv,AvcbvivGKNvURj †L‡Z cvi‡ebbv, GK‡Uwe‡jLveviK_v †Zv `~‡i _vK-Avcbviv G‡K A‡b¨igyL †`L‡jcweÎZvbónq|ZvBe‡jmvsevw`KivwK †`vlKi‡jv? ‡Kb Zv‡`I cÖwZ GZ AZ¨vPvi?nq‡ZvAvcwbAvIqvgxjx‡MiwKsevweGbwcwKsevRvgqv‡ZBmjvgximg_©K| AveviGgbIn‡Zcv‡iAvcwb ‡ndvR‡ZBmjv‡giKÆimg_©K| Avcbv‡`i `jxqgvbiÿv‡Z© KLbIwgwQjK‡ib, wgwUsK‡ib, dvBUK‡ib, niZvjK‡ib; hv †`‡kiRb¨ KZUv g½jKi Zv †KejgvÎgvbbxq ¯^ivóªgš¿xGes A_©gš¿xBej‡Zcvi‡ebe‡javiYvKiwQ| hvB †nvKmvsevw`KivKLbIAvcbv‡`i Gme g½jKi wKsev Ag½jKi Kv‡RweNœK‡i‡Qe‡jRvbvhvBbv| Zvn‡j †Kb AvcwbAvgvifvB-†ev‡biMv‡qnvZZzj‡eb? †`‡kigvby‡liKv‡Qmsev` †cuŠ‡Q †`qvi GB ¸iæ`vwq‡Z¡ euvav †`qviAvcwb †K?Zvn‡jwKAvcbvi GB mvgwMÖKKg©KvÛ †`‡kiRbM‡YiRb¨ ÿwZKi?Avcbv‡`i `jxq ‡bZv-Kgx©ivAvek¨ mvsevw`K‡`iZvwjgK‡iBP‡j, KviYnq‡ZvZvivwKQzUvwe‡ePK| Avcbv‡`i ¯^v‡_© AvNvZjvM‡jBmvsevw`Ka‡i †cUvb, ewj †`kUv‡KwK `y`ymv‡n‡eig‡Migyjø~Kg‡bK‡ib? n‡Zcv‡iivR‰bwZK e¨w³Z¡ wKsev ‡bvsivivRbxwZi mv‡_ RwoZ e¨w³‡`i gv_vLvivcA_evZv‡`i gv_v †bB| †h Rb¨ mvsevw`K‡`icÖwZ GZ AZ¨vPvimiKv‡iigv_ve¨_viKviYn‡”Qbv|
GeviAvwmwek¦we`¨vjqcÖwZwbwa‡`i cÖm‡½| k‡Lie‡kwKsevcÖwZwôZmvsevw`KnIqviAvkvqAvgivA‡b‡Kwewfbœmsev`c‡Îwek¦we`¨vjqcÖwZwbwawn‡m‡eKvRKwi| Gid‡jwek¦we`¨vj‡qiivRbxwZGescÖkvmwbKKg©Kv‡Ûi mv‡_ AvgivcÖZ¨ÿwKsevc‡ivÿfv‡eRwoZ _vwK|wKš‘Avgv‡`i GB KvR ‡ewkifvMmgqBivRbxwZGescÖkvm‡biRb¨ ûgwKn‡q `uvovq| KviYAvgivmvsevw`KZvqwek¦vmx,Rbms‡hv‡Mbq;hvKv‡ivbvKv‡iv ¯^v‡_© AvNvZnv‡b| Gidj¯ªywZ‡ZKL‡bvwek¦we`¨vjqcÖkvmbAvgv‡`iewn¯‹vi K‡i, ivR‰bwZK †bZvKgx©ivAvgv‡`i gviaiK‡ib, †hbAvgivZv‡`i nv‡Unvwo †f‡½wQ|
mvMi-iæwbiLywb‡`ikvw¯ÍiRb¨ knx` wgbv‡igvbeeÜbK‡iwdiwQ| ˆRbKcywjkAwdmviej‡jb,ÓwK `iKviG‡Zv †iv‡`ig‡a¨ G‡ZvKóKivi? `yBw`b„c‡iBmevBfz‡jhv‡e|ÓAvm‡jBmevBmvMifvBAviiæwbAvcy‡Kfz‡jwM‡q‡Q|ZvBGK_vAb¯^xKvh© †h mvsevw`K‡`iAvR‡KiAe¯’vi Rb¨Zvivwb‡RivB`vqx|
mvsevw`K‡`icÖwZGiKgAZ¨vPviPj‡Z _vK‡jmvsevw`KZvwelqcoviwKsevPP©vKiviRb¨ Avi ‡KD _vK‡ebv| ‡`k‡KKziæ‡ÿ‡ÎcwiYZnIqv †_‡K iÿvKi‡ZivR‰bwZK †bZvKgx©‡`i DwPZmvsevw`K‡`icÖwZmnbkxjnIqv| GQvovImvsev`Kgx©‡`i Zv‡`i †ckvicÖwZAwaKkÖ×vkxjn‡Zn‡e| Z‡eBAvgv‡`i fwel¨ZcÖRb¥ mvsevw`KZvwelqcoviwKsevPP©vicÖwZAvMÖnxn‡qDV‡e|

‡gvtmvw`Knvmvbcjvk
mvsevw`KZv I MY‡hvMv‡hvMwefvM (8g †mwg÷vi)
‡W‡dvwWjwek¦we`¨vjq
« Last Edit: June 02, 2013, 10:08:58 AM by sadique »
Md. Sadique Hasan Polash
Dept. of Journalism and Mass Communication
ID:111-24-227
E-mail:polash24-227@diu.edu.bd
Mobile:01723207250